Ana içeriğe atla

Translate

Program ve SunumlarOnursal Başkanlar/Honorary Chairs


 
Düzenleme Kurulu Başkanları


8 MART/MARCH 2024 - 10:00


8 MART/MARCH 2024

 1.OTURUM/ SESSION 11:30  

Oturum Başkanı / Moderator: Doç. Dr. Osman GEYİK

Prof. Dr Robert W. MCGEE

Prof. Dr Yanira PETRIDES

Current Thinking on Some Social and Moral Issues: A Comparative Study of Turkey and Cyprus

Prof. Dr. Murat DEMİR

Arş. Gör. Şeref Can SERİN

Türkiye’de İktisadi Krizler ve Maliye Politikaları: Neler Öğrendik?/ Economic Crises and Fiscal Policies in Turkey: What Have We Learned?

Doç. Dr. Osman GEYİK

Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Etkinliği, Dünü ve Bugünü : Karacadağ Kalkınma Ajansı Örneği /Effectiveness, Past and Present of Regional Development Agencies: The Example of Karacadağ Development Agency

Doç. Dr, Doğan BAKIRTAŞ; Arş. Gör. Muhammed Fatih CÜRE

Teori ve Uygulamada Bağımsız Mali Kurumlar: Genel Bir Değerlendirme/ Independent Fiscal Institutions in Theory and Practice: A General Assessment

Dr. Hikmet Dersim YILDIZ

 

A Discussion on The Relationship Between Corruption and Democracy /Yolsuzluk ve Demokrasi İlişkisi Üzerine Bir Tartışma

Ercan KALKAN; Doç. Dr. Reşat ARICA

Hasankeyf’te Son Şans Turizmi: Yerel Medya Unsurları Üzerine Bir İnceleme / Last Chance Tourısm In Hasankeyf: A Study On Local Medıa Elements

Arş. Gör. Tolga SEZDİ

11.Kalkınma Planı Çerçevesinde Maliye Politikası Hedeflerinin Değerlendirilmesi ve Uygulama Sonuçları/ Evaluatıon Of Fıscal Polıcy Objectıves Wıthın The Framework Of The 11th Development Plan And Practıcal Results

 

2.OTURUM/ SESSION 13:00

Oturum Başkanı / Moderator: Doç. Dr. Gamze Yıldız ŞEREN

Prof. Dr. Tea KASRADZE

 

Financial Inclusion and Financial Education - An Effective Tool for Poverty Reduction (Georgia's example)

Prof. Dr. Richardson Kojo EDEME; Sylvanus Marshall EBEH

Role of Governance Quality in the Social Sector Spending and Sustainable Growth relationship: New Insights from Selected African Countries

Doç.Dr. Gamze Yıldız ŞEREN; Arzuhan SOZAK

 

Küreselleşme Sürecine Vergilerin Entegrasyonunda Yeni Yaklaşımlar: Dijital Hizmet Vergisi Örneği/ New Approaches to the Integration of Taxes into the Globalization Process: The Case of the Digital Service Tax

Dr. Öğr. Üyesi Fatma TURNA

 

Konaklama Vergisi Turizm Sektörü İçin Bir Lütuf Mu, Külfet Mi?/ Accommodation Tax Is A Blessing Or A Burden For The Tourism Industry?

Dr. Öğr. Üyesi Aytül BİŞGİN

 

Servet Vergileri Amacına Hizmet Ediyor mu? Türk Vergi Sistemi Özelinde Bir Değerlendirme/ Do Wealth Taxes Serve Their Purpose? An Evaluation in the Context of the Turkish Tax System

Betül DEMİRTAŞ

 

1929 Ekonomik Buhranı Sonrası Türkiye’de Uygulanan Olaganüstü Vergiler/ Extraordınary Taxes Applıed In Turkey After The Economıc Crısıs Of 1929

3.OTURUM/ SESSION 14:30

Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Üstün GEYIK

Prof. Stavros MAVROUDEAS

 

The adventures of Economic Policy within Mainstream Economics

Prof. Dr. Murat ÇETIN ;

 Uğur ÇINAR ;

 Dr. Aycan CAN

 

Türkiye Ekonomisinde Beşerî Kalkınmanın Belirleyicilerine Yönelik Ampirik Bir Çalışma/ An Empirical Study on the Determinants of Human Development in the Turkish Economy

Dr. Öğr. Üyesi Osman Kurter;, Fatimah Abdulridha Haji AL-FARISEE

The Phenomenon of The Black Economy And Money Laundering

Mouhanad TAYARA; Doç.Dr. Mehmet SONGUR

Türkiye’de Gelir Eşitsizliği İle Enflasyon Arasındaki İlişki: 1987-2020 Dönemi/ The Relationship Between Income Inequality and Inflation in Turkey: 1987-2020 Period

Dr. Hüseyin ÖZDEMİR

 

Farklı ülke CDS'leri arasındaki frekans yayılım etkisinin Türkiye odaklı analizi/ Analyzing the frequency spillover effect among CDSs of different countries, with a specific focus on Türkiye

Arş. Gör. Dr. Abdulhalik PINAR

Yapay Zeka Paradoksu: Ekonomik Büyüme ve Teknolojik İşsizlik Riski/ The Artificial Intelligience Paradox: Economic Growth and the Risk of Technological Unemployment

 

 

4.OTURUM/ SESSION 16:00

Oturum Başkanı / Moderator:  Doç. Dr. Özgür ALTINDAĞ

Doç. Dr. Özgür ALTINDAĞ

Afetlerde Sosyal Hizmet Uygulamaları/ Social Work Practices in Disasters

 

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Üstün GEYIK

Overconfidence Bias of Students: A Classroom Experiment in Tekirdag Namık Kemal University/ Öğrencilerin Aşırı Özgüven Yanlılığı: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde bir Sınıf Deneyi

Dr.Aslı Ceren SARAL ABUKAN

Is Familialization on a Rise? Evidence from Social Policies and Expenditures of Various EU Countries and Turkey

Nezahat GÖK ve Tuğba TOSUN

Çocuklara Yönelik Finansal Okuryazarlık Farkındalık Programının Çocukların Finansal Okuryazarlık Düzeylerine Etkisi/ The Effect of the Financial Literacy Awareness Program for Children on Children's Financial Literacy Levels

 

Zeynep Öner

 

Istanbul Sürdürülebilirlik Konusunda Yönetim Kurulunda Kadınların Rolü: Borsa İstanbul'dan Kanıtlar/ The Role of Women on Boards on sustainability: Evidence from Borsa


 

5.OTURUM/ SESSION 17:30

Oturum Başkanı / Moderator:  Doç. Dr. Taner ERCAN

Doç. Dr. Taner ERCAN

Kamu İcra Hukuku Bağlamında İhtiyati Haciz Koşullarının İdari İşlem Unsurları Açısından İncelenmesi/ Examination Of Provisional Lien Conditions İn Terms Of Administrative Transaction Elements İn The Context Of Public Enforcement Law)

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk TEKİN

Vergi Hukukunda Yargı Denetimi Dışına Çıkarılabilen İdari Çözüm Yolları/ Administrative Solutions That Can Be Excluded From Judicial Review In Tax Law

 

Dr. Mustafa Cemil KARA

 

Uluslararası Hava Taşımacılığının Vergilendirilmesinde Birleşmiş Milletler Model Vergi Anlaşması Değişiklik Önerisi/ Proposal for Amendment to the United Nations Model Tax Convention on Taxation of International Air Transport

Öğr. Gör. Mehmet Murat ŞENOL

Doğal Afetler Sonrası Çıkarılmış Olan Kanun, KHK’lar ve VUK’ta Yer Alan Uygulamaların Kamu İdaresine Etkilerinin Değerlendirilmesi/The Evaluation of the Effects of the Laws, Decree Laws and the Practices in the TPL on the Public Administration After Natural Disasters)

 

9 MART/MARCH 2024

1.OTURUM/ SESSION 10:00

Oturum Başkanı / Moderator:   Prof. Dr. Murat ÇETİN

Prof. Dr. Murat ÇETIN

Dr. Aycan CAN

Uğur ÇINAR

Yeşil Teknolojik Yenilik ve Yenilenebilir Enerji Tüketimi İlişkisi: Çin Ekonomisi İçin Ampirik Bir Analiz/ The Relationship between Green Technological Innovation and Renewable Energy Consumption: An Empirical Analysis for the Chinese Economy

Dr. Öğr. Üyesi Serhat ÇAMKAYA,

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Asimetrik Nedensellik Testinden Ampirik Kanıtlar/ Renewable Energy and Economic Growth in Turkey: Empirical Evidence from Asymmetric Causality Test

 

Arş. Gör. Gülsema ÇETINKAYA Arş.Gör.Seda Selin KELEŞ

 

Yenilenebilir Enerji, Ekonomik Büyüme ve Küreselleşmenin

Ekolojik Ayak İzi Üzerine EtkisiThe Impact of Renewable Energy, Economic Growth and

Globalization on Ecological Footprint

Arş.Gör. Ebru BİLGİN

İklim Değişikliği ve Küresel Güvenlik: Çağın Tehditleri ve Fırsatları/ Climate Change and Global Security: Threats and Opportunities of the Era

 

2. OTURUM/ SESSION 11:30

Oturum Başkanı / Moderator:   Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KÖSTEKÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KÖSTEKÇİ

Kamu Borç Yönetiminde Piyasa Riski: Türkiye’de 2000 Sonrası Döneme İlişkin Gelişmeler/Market Risk in Public Debt Management: Developments in the Post-2000 Period in Turkey

Dr. Melih KABAYEL

 

Budget and Tax System in the Ottoman Empire: Its Political Importance in Imperial History/ Osmanlı İmparatorluğu’nda Bütçe ve Vergi Sistemi: İmparatorluk Tarihindeki Politik Önemi

Dr. Ferhan ÇAKIR

 

Effects of Globalization on Tax Policies: An Evaluation on Corporate Income Tax

Dr. Öğr. Üyesi Cumali KILIÇ

İşletme Disiplininde Endüstri 4.0: Türkiye’de Hazırlanmış Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Derleme/ Industry 4.0 in Business Administration: A Comparative Review of Postgraduate Theses Prepared in Turkey

Derya TÜRKER YÖNTEM

Küresel Piyasalarda Risk Algısı ve Kripto Piyasası/ Risk Perception and Crypto Market In Global Markets

 

 

3. OTURUM/ SESSION 13:00

Oturum Başkanı / Moderator:   Doç. Dr. Mustafa BEYBUR

Dr. Öğr. Üyesi Osman KURTER,  Fatimah Abdulridha Haji AL-FARISEE

The Role Of Swot Strategic Analysis In Improving Organization Performance: The Example Of Islamic Banks In Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Ozan KAYMAK

XBANK Hisse Senetlerinin Beta Değişimlerinin Değerlendirilmesi; 2007-2023/ Evaluation of Beta Changes of XBANK Stocks; 2007-2023

Arş. Gör. Sümeyra SEZER KAPLAN; Prof. Dr. Fatma Zehra SAVİ

Türkiye’deki “Balanced Scorecard” Tezlerinin Bibliyometrik Analizi/ Bibliometric Analysis Of “Balanced Scorecard” Thesis in Turkey

Yakup EVİNÇ

Türkiyede Katılım Bankacılığı/ Participation Banking in Turkey

Şeyma Nur ŞENTÜRK

 

Türkiye’de Katılım Sigortacılığı ve Konvansiyonel Sigortacılık Alt Branşlarının Prim Üretimleri ve Pazar Paylarının İncelenmesi/ Analysis of Premium Products and Market Shares of Particiapation Insurance and Conventional Insurance Sub-Branches in Turkey

 

 

4. OTURUM/ SESSION 14:30

Oturum Başkanı / Moderator:  Dr. Öğr. Üyesi Müslüm GÜMÜŞ

Dr. Öğr. Üyesi Şahin AY

Yerel Yönetim Gelirleri Üzerine Bir İnceleme/ A Study on Local Administrative Incomes

Dr. Hakan ÖZDEMİR; Okan ATAK

 

Gayrimenkul Sektöründe Kara Para Aklama: Riskler, Önleme Çalışmaları ve Türkiye’deki Durum Money/ Laundering in the Real Estate Sector: Risks, Prevention Efforts and the Situation in Turkey

Dr. Yusuf YAKŞİ

Mali Reformlar Perspektifinden Cumhuriyetten Günümüze Kamu Mali Yönetim Sisteminin Gelişimi/Development of Public Fınancial Management System From The Perspectıve of Fiscal Reforms From The Republic To The Present

Bilal KURT

Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Bütçe Sistemi ve Bütçe Hazırlama Süreci/ Budget System And Budget Preparation Process İn Metropolitan District Municipalities

Dr. Öğr. Üyesi Müslüm GÜMÜŞ

 

Vergilemede Adaletin Sağlanmasına Yönelik Bir Öneri: Kripto Varlıkların Vergilendirilmesi/ A Proposal for Ensuring Fairness in Taxation: Taxation of Crypto Assets

Dr. Cahide GÖĞÜSDERE

 

Eski Ve Yeni Kurumsal İktisat:  Veblen Ve Coase Özelinde  Karşılaştırmalı Bir Analiz / Old And New Institutional Economics:  A Comparative Analysis  Specific to Veblen and Coase

5. OTURUM/ SESSION 16:00

Oturum Başkanı / Moderator:  Dr. Yusuf YAKŞİ

Dr. Cahide GÖĞÜSDERE

 

Kurumsal İktisat Felsefesi Bağlamında Teknoloji ve Büyüme/ Technology and Growth  in the Context of Institutional Economics Philosophy

Hatice TÜRKMEN

Sürdürülebilir Çevreci Kentler İçin Atik Yönetimi: Bandirma Belediyesi Örneği/ Waste Management For Sustainable Environmentally Friendly Cities: The Example of Bandırma Municipality

Emel BAL

 

Yerel Hizmetlerin Sunumunda Mali Yeterlilik Sorunsalı/ Financial Adequacy Problem in the Provision of   Local Services

Sevgi YILDIZ

 

Yerel Yönetimlerin Sağladığı Mali Kaynakların Ekonomik Büyümeye Etkisi/ The Effect of Local Government-Provided Financial Resources on Economic Growth

Mehmet Emin ÇETİNKAYA

 

 

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumu ve Mali Sorunlar/ Service Delivery and Financial Problems of Local Governments in Turkey

Yunus FAKİOĞLU

Yerel Yönetimler ve Sosyal Medya /Local Governments and Social Media

 
Yorumlar